Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANNA BRIDETTE.PL

§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów i usług oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem www.pannabridette.pl zwany dalej „Sklepem”.

2. Sklep internetowy jest własnością Herman Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; NIP: 5213782756.

3. Sklep zajmuje się w szczególności:

sprzedażą dekoracji ślubnych,
projektowaniem spersonalizowanych dekoracji na śluby oraz wesela,
organizacją imprez ślubnych i weselnych,
realizacją fotoreportaży z imprez ślubnych i weselnych.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej "Klientem", a Sklepem.

5. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi i inne materiały reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.pannabridette.pl kierowane przez właściciela Sklepu do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

6. Zdjęcia oraz wizualizacje produktów mają charakter poglądowy oraz informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Kolorystyka produktów widoczna na monitorze Klienta może odbiegać od tej na gotowym produkcie. Wynika to z różnych profili kolorystycznych oraz ustawień monitorów i nie powinno być uznawane jako wada.

 

§ 2. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.pannabridette.pl są wyrażone w polskich złotych [PLN].

2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.pannabridette.pl wiążące są jedynie w przypadku złożenia zamówienia w serwisie internetowym.

 

§ 3. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Serwis internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pannabridette.pl. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpływania. 

2. Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie sklepu bez podania przyczyny. 

4. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówień wymaganych danych, tj.: numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mail, imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta, adres dostawy.

5. Powyższe dane są niezbędne w celu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: a) po otrzymaniu wpłaty całej ceny zakupu wskazanej w formularzu zamówień na konto Sklepu, b) na wpłatę ceny na koncie oczekujemy 7 dni roboczych, c) w przypadku, gdy w określonym terminie pieniądze nie wpłyną na konto Sklepu – zamówienie przestaje być aktywne, a umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez jakąkolwiek ze Stron, d) w przypadku zamówień, w których Klient wybrał opcję "Odbiór osobisty", szczegóły dotyczące daty i adresu odbioru Sklep ustala indywidualnie z Klientem. 

7. Projekt „Produktów personalizowanych” powstaje w oparciu o wskazania Klienta zawarte w formularzu zamówienia w "Uwagach Klienta". W przypadku braku akceptacji przez Klienta projektu uiszczone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. 

8. Sklep zastrzega sobie ograniczenie czasu podczas realizacji projektu indywidualnego. Akceptacja projektu musi nastąpić w terminie maksymalnie do 3 dni od daty otrzymania projektu "Produktu personalizowanego" na adres mailowy podany przez Klienta. 

9. W przypadku organizacji imprez i fotoreportażu można wypełnić formularz zgłoszeniowy lub przesłać zgłoszenie na adres: kontakt@pannabridette.pl

10. Wszelkie zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

11. W przypadku ewentualnej zmiany cen dotyczącej organizacji imprez i fotoreportażu, Sklep niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określoną usługę nie będą realizowane. 

12. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą do realizacji zamówienia. 

13. Sklep wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia podając jednocześnie dane podmiotu gospodarczego.

 

§ 4. Wysyłka

1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa) lub firmy kurierskiej. Sposób dostarczenia Klient wybiera w formularzu zamówienia. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki ponosi Klient. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów.

2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru podawany jest każdorazowo w trakcie wyboru sposobu wysyłki podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na konto bankowe pannabridette.pl, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Klientem. W przypadku zamówienia „Produktów personalizowanych” do 7 dni roboczych od momentu akceptacji przez Klienta projektu indywidualnego i uiszczeniu pełnej ceny zamówienia.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za jego pośrednictwem na adres Sklepu lub nie odbierać przesyłki.

5. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami odesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

 

§ 5. Poufność danych

1. Sklep szanuje prawo do prywatności, dlatego nie udostępnia danych Klientów innym firmom czy osobom. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przechowywane w sposób właściwy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu będą przetwarzane przez jego właściciela tj. Herman Creative Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień/umowy, prowadzenia statystyk sprzedaży, a za zgodą Klienta w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych.

4. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych.

5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane na stronie www.pannabridette.pl, poprawiania ich, zmieniania oraz żądania usunięcia z bazy.

 

§ 6. Warunki zwrotu i anulowania

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2. Zwrot towaru, o którym mowa w punkcie 1 powyżej odbywa się na koszt Klienta. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania. Towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.

3. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty i/lub świadczenia, które otrzymał w związku z umową sprzedaży, od której odstąpił. Do zwracanego towaru musi być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Wzór formularza, z którego można skorzystać znajduje się tutaj: formularz.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Klient nie ma więc prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w § 6. ust. 1-4 niniejszego Regulaminu, w przypadku zakupu towaru indywidualnie zamówionego, w szczególności „Produktu personalizowanego”.

 

§ 7. Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep, który niezwłocznie stwierdzi czy wada nie nastąpiła z winy Klienta sklepu. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia do Sklepu.

2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu.

3. Dopuszczalne jest zastosowanie innego opakowania niż oryginalne, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas przewozu.

4. Do towaru powinien być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Klient powinien sprecyzować swoje żądania reklamacyjne. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający jego zakup.

5. Adres do zwrotów:

Herman Creative Sp. z o.o.
ul. św. Bonifacego 157
Warszawa PL
tel.: 519 113 345
mail: kontakt@pannabridette.pl

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie www.pannabridette.pl oznacza akceptację niniejszego Regulamin.

3. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu z przyczyn technicznych i/lub technologicznych, a także innych, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.pannabridette.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.

5. Podmiot prowadzący serwis ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Zespół Panna Bridette ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby ręcznie wykonywane dekoracje były jak najwyższej jakości, a ich obecność uświetniała śluby i wesela.

Życzymy wspaniałego i absolutnie najpiękniejszego Przyjęcia Ślubnego! :)

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:ac33fa63478433a9b57d0d26e18fdd71#0}
Copyright © 2018 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe